สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย สมุย

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 84 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน

อีเมล พิมพ์ PDF

วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 84 ลงวันที่ 21 กันยายน 2554)

Share

ประกาศ

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.